Јавни конкурс Штампа
Aутор текста Administrator   
среда, 01 фебруар 2017 08:15
Величина слова

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 69/16), члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за доделу средстава  Покрајинског секретаријата за здравство  удружењима за област здравствене заштите  („Службени лист АПВ”, број 6/17) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-192/2017, од 30. јануара 2017. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС”, бр.51/09 и 99/11-други закон), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗДРАВСТВО
УДРУЖЕЊИМА ЗА ОБЛАСТ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 2017. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину, чланом 13. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити, и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2017. годину, доделиће средства за финансирање, односно обезбедиће недостајућа средства за финансирање реализације пројектата/програма које реализују хуманитарне и стручне организације, савези и удружења у области здравствене заштите у 2017. години у укупном износу од 500.000,00 динара.

Сву потребну документацију за овај конкурс можете преузети у менију:: Документа:: Конкурс - удружења 2017