Јавни конкурс Штампа
Aутор текста Administrator   
среда, 25 јануар 2017 09:09
Величина слова

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину („Службени лист АПВ”, број 69/16), члана 4. Правилника о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АП Војводина („Службени лист АПВ”, број 3/17) и Решења о покретању поступка за доделу средстава путем јавног конкурса Покрајинског секретаријата за здравство број: 138-401-131/2017, од 19. јануара 2017. године, а у вези с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), Покрајински секретаријат за здравство расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, ОДНОСНО СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗГРАДЊЕ,
ОДРЖАВАЊА И ОПРЕМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У 2017. ГОДИНИ

 

Покрајински секретаријат за здравство, у складу с чланом 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 72/09 – други закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15) и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за здравство за 2017. годину, финансираће, односно суфинансираће у 2017. години изградњу, одржавање и опремање здравствених установа чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина ‒ у складу са законом и планом мреже здравствених установа, односно инвестиционо улагање, инвестиционо-текуће одржавање просторија, медицинске и немедицинске опреме и превозних средстава и опреме у области интегрисаног здравственог информационог система у укупном износу од 190.000.000,00 динара.

Сву потребну документацију за овај конкурс можете преузети у менију:: Документа:: Конкурс - здравствене установе 2017